Annonse
Gabler horisontal

UKEN ansetter!

Norske studenter

Ledige stillinger
Søknadskjema

Hvis du har problemer med søknadsskjema, send mail til soknad@uken.no med navn, alder, telefonnummer og to ønskede stillinger i prioritert rekkefølge.

International students

Available positions
application form

If you are having problems with the application form, please send an email to soknad@uken.no with your name, age, phone numer and your first and second priority for positions.

Spørsmål: Når er UKEN 20?

Svar: UKEN 20 starter med URpremiere på revyen 5. mars 2020 og avslutter med Grande Finale 22. mars 2020.

Spørsmål: Når og hva er UKEcruise?

Svar: UKEcruise er anledningen for alle fUKENsjonærer å bli med på en todagers cruisetur med danskebåten. Der vil det være alt fra bingo til kostymeparty og tradisjonell tax free-shopping. UKEcrusie blir i år avholdt 27.-29. januar.

Spørsmål: Hvor mye tid vil det ta å være med i UKEN?

Svar: Det er vanskelig å fastsette nøyaktig hvor mye tid et slikt verv vil ta. Generelt kan vi si at målet selvsagt er at vervet lett kan kombineres med både studier, venner, hobby, fritid osv. Det vil også være perioder hvor man har lite å gjøre, og perioder hvor det er mer. Seksjonenes arbeid fordeler seg som regel slik:

 • Marked – Før selve UKEN
 • Info – Mest før UKEN, noen grupper (som UKEpunkt og Foto) har arbeid under selve UKEN
 • PR – Før selve UKEN, noen grupper (som Billett og PR-Arrangement) har arbeid under selve UKEN
 • Arrangement – Under selve UKEN
 • Revy – Under selve UKEN
 • Salg – Under selve UKEN (som regel satt opp på ulike skift)

Vi anbefaler at du forhører deg med oss på stand eller sender oss en melding via Facebook om du har ytterligere spørsmål knyttet til de utlyste stillingene.


Spørsmål: Kan jeg ha andre verv ved siden av?

Svar: Verv i UKEN kan fint kombineres med andre verv. Det er flere av oss som allerede er ansatt som har mange verv i studentforeningen, jobb ved siden av osv.

Spørsmål: Hva vil arbeidsoppgavene være?

Svar: Her anbefaler vi å se i stillingsbeskrivelsene i ansettelsesblekken på uken.no. Ta også gjerne en prat med oss på stand eller send oss en melding på Facebook!

Spørsmål: Får vi betalt?

Svar: Dere får ikke lønn i form av penger for arbeidet i UKEN. Men dere får så mye MER! Vennskap, CV-pynt, herlige internfester, kunnskap og erfaring uten like, og ikke minst; GLEDE!

Mer spesifikt, får dere blant annet som gruppe- og mellomledere samt fUKENsjonærer, være med på ulike seminarer, kurs arrangert av samarbeidsbedrifter og motta diverse fUKENsjonærvelferd.

Question: When is UKEN 20?

Answer: UKEN 20 starts with a grand opening March 5th 2020 and ends with Grande Finale March 22nd 2020.

Question: When and what is UKEcruise?

Answer: UKEcruise is the opportunity for all fUKENtionaries to join a two-day-long cruiseship trip with the Danish ferry. Activities includes everything from bingo to a costume party as well as some tax free shopping. Dates for this years’ UKEcruise is January 27-29th.

Question: How much time does it take being involved in UKEN?

Answer: It’s difficult to answer precisely how much it’ll take being involved in UKEN. Generally, the goal is that the positions easily combines with studies, friends, hobbies and spare time. There will be periods where you’ll have less to do, as well as where you’ll be more hectic. The different section’s workload are generally distributed like this: 

 • Marked – Before UKEN itself
 • Info – Before UKEN, some groups (such as Foto) has work during UKEN
 • PR – Before UKEN
 • Arrangement – During UKEN
 • Revy – During UKEN
 • Salg – During UKEN (generally on shifts)

We recommend that you ask us about the specific positions on stand, or send us a message through our Facebook-page.


Question: Can I have other posititions by the side as well as UKEN?

Answer: Yes! Plenty of us already have existing positions in other student organizations, part-time jobs etc.

Question: What will my work tasks be?

Answer: Yet again, we recommend you to ask us on stand, or check out our positions-magazine here at uken.no. Feel free to contact us via our Facebook-page @ukenibergen for any questions!

Question: Do we get paid?

Answer: You do not get paid in the form of money. But you get so much JOY! Friendships, CV-food, meganice parties, knowledge and last but not least; HAPPINESS!

More specifically, as fUKENstionaries you get to join different seminars, courses arranged by our corporate partners as well as you get welfare.